جنس اين قطعه از چدن نسوزمي باشد تلرانس هاي ابعادي وهندسي فراوان ، ساخت اين قطعه را با پيچيدگي هاي خاص مواجه نموده است.

 

درحال حاضر توليد اين قطعه با ظرفيت سالانه 150000 عدد در اين شركت جريان دارد

 

 

جنس اين قطعه از چدن نسوزمي باشد تلرانس اي ابعادي وهندسي فراوان ، ساخت اين قطعه را با پيچيدگي هاي خاص مواجه نموده است.

 

درحال حاضر توليد اين قطعه با ظرفيت سالانه 150000 عدد در اين شركت جريان دارد.